RODO

Administrator

- dane: ADRIAN ALEKSANDER
- pełną nazwę: ADIMET SYSTEMY GRZEWCZE I SANITARNE ADRIAN ALEKSANDER
- dokładny adres: 33-380 KRYNICA ZDRÓJ UL. PIŁSUDSKIEGO 67
- telefon kontaktowy: 600024951
- adres poczty elektronicznej: adimet@o2.pl
- REGON: 492922818

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( rozporządzenie o ochronie danych,  Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016r.).

       W związku z w/w rozporządzeniem informuję, że dane osobowe są niezbędne do wykonywania podstawowych zadań statutowych w ramach powierzonej przez organ prowadzący funkcji dyrektora placówki. Dane osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie określonych celach i nie będą przetwarzane niezgodnie z tymi celami ale rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą oraz adekwatnie, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne. Równocześnie informuję, że macie Państwo prawo do:

- sprostowania,
- ograniczenia przetwarzania, 
- przenoszenia danych,
- dostępu do Waszych danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy „Prawo oświatowe” (Dz. U z 2017 r. poz. 59, 949, 2203, Dz. U z 2018 r. poz. 650) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.